Pogoji poslovanja Kontrolnega organa v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

1 ) Naziv in sedež kontrolnega organa

Avtoline d.o.o.

Bohoričeva 10

8270 Krško

2 ) Lokacija izvajanja postopkov

Postopki ugotavljanja skladnosti vozil se opravljajo na sedežu Kontrolnega organa, po predhodnem dogovoru pa tudi na posameznih lokacijah na terenu, ki so predhodno odobrene.

3 ) Začetek postopka ugotavljanja skladnosti vozila

Postopek se začne, ko stranka (lastnik vozila ali od lastnika pooblaščena oseba) izpolni vlogo, ki jo odda na lokaciji Kontrolnega organa. Podpis pri fizičnih osebah oziroma žig ter podpis pri pravnih osebah je prvi pogoj za začetek izvedbe postopka ugotavljanja skladnosti vozila. S tem se stranka v postopku strinja z zapisanimi pogoji izvedbe.

Postopek se lahko prične, ko Kontrolni organ ugotovi, da je vloga popolna in, da so k njej priložene vse obvezne listine, ki so potrebne za izvedbo postopka.

Obvezne priloge k vlogi za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila v originalu so:

  • račun o nakupu vozila ali overjena kupoprodajna pogodba;
  • izvirnik ali overjena kopija veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano;
  • za nova (neregistrirana) vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate of conformity – COC); dokument je priporočljivo priložiti tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila.

Če stranka vloži nepopolno vlogo in kljub zahtevi za dopolnitev v 8-ih dneh vloge ne dopolni, Kontrolni organ postopek zaključi in izda odločbo o prekinitvi postopka.

4 ) Sprejem in naročanje strank

Sprejem strank poteka po vrstnem redu prihoda. V primeru, da se stranka na postopek naroči in se dogovori za termin, ima prednost pred nenaročenimi strankami.

Stranka v postopku mora svoje vozilo pripeljati na lokacijo Kontrolnega organa v delovnem času, ki je določen z urnikom oz. v dogovorjenem terminu.

Stranka v postopku je dolžna v primeru, ko ne more pripeljati vozila na postopek v dogovorjenem terminu, Kontrolnemu organu odpovedati naročeno storitev najmanj en dan pred dogovorjenim datumom postopka. V nasprotnem primeru mora stranka poravnati vse morebitne stroške, ki bi nastali Kontrolnemu organu zaradi nepravočasne odpovedi naročila.

5 ) Priprava vozila na pregled

Stranka v postopku mora na pregled pripeljati vozilo v voznem stanju, neobremenjeno in očiščeno. V primeru, da je vozilo pripeljano z vlečnim vozilom ali tovornjakom, je potrebno vozilo razložiti.

6 ) Izvedba pregleda

Kontrolni organ izvede pregled vozila in dokumentacije v skladu s predpisanim postopkom.

Stranka ali njegov pooblaščenec sta lahko pri pregledu vozila prisotna, vendar se ne sme motiti izvajanja postopka.

Če se pri pregledu vozila ugotovi pomanjkljivosti ali neskladnosti, Kontrolni organ izdela zapis pomanjkljivosti oz. neskladnosti, v katerem so zapisana vsa odstopanja, in ga posreduje stranki v postopku. Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora stranka v postopku v določenem roku odpraviti. V primeru, da stranka v postopku v tem času ne odpravi zapisanih pomanjkljivosti oz. neskladnosti oziroma se jih ne da odpraviti, Kontrolni organ izda negativno poročilo o kontroli in zaključi postopek brez izdaje potrdila o skladnosti.

7 ) Omejitve

Kontrolni organ v okviru izvedbe postopka kontrole ne opravlja homologacijskih preskušanj. V primeru, da so preskušanja potrebna, jih mora stranka v postopku opraviti v zato akreditiranih laboratorijih oz. priskrbeti dokazila o skladnosti s tehničnimi specifikacijami oz. homologacijskimi direktivami ali pravilniki.

8 ) Izdaja potrdila o skladnosti

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek ugotavljanja skladnosti izdela Zapis o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Na osnovi kontrole in ugotovitve o skladnosti z zahtevami se izda potrdilo o skladnosti vozila.

9 ) Obračun storitev

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih Kontrolnega organa.

10 ) Pritožbe in prizivi

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka pritoži v roku 15-ih dni od izvedbe postopka tako, da pritožbo pisno pošlje na naslov Kontrolnega organa ali odda pritožbo na lokaciji Kontrolnega organa.

Naročnik lahko zoper ugotovitve Kontrolnega organa, ki so zapisane v potrdilu o skladnosti vozila, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od izvedbe postopka in ga pošlje na naslov Kontrolnega organa.  Priziv lahko poda tudi osebno na lokaciji Kontrolnega organa.

11 ) Varovanje zaupnosti informacij

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem postopkov kontrole. Vse informacije, razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med Kontrolnim organom in stranko v postopku, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja kontrolnega organa, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja stranka v postopku kontrole in Kontrolni organ potrdita s podpisi na Vlogi za izvedbo postopka.

Stranka v postopku s podpisom na Vlogi za izvedbo postopka potrdi, da je seznanjena, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o stranki v postopku in rezultatih kontrole posreduje v elektronsko zbirko podatkov (CRV – centralni register vozil), do katerih dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil).

Kontrolni organ na zahtevo pristojnih organov za izvajanje nadzora (policija, sodišče) posreduje dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oziroma pooblaščenim osebam omogoči vpogled v arhivsko dokumentacijo. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole Kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Stranka v postopku lahko zahteva, da jo Kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

September 2019

Slavko Hotko, direktor