Splošni pogoji nagradne igre ”Dobrodošli na novih tehničnih pregledih!”

1 ) Organizator nagradne igre

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Dobrodošli na novih tehničnih pregledih!«

Organizator nagradne igre je Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško (v nadaljevanju Avtoline).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri»Dobrodošli na novih tehničnih pregledih!« (v nadaljevanju: nagradna igra). V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

2 ) Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka preko spleta in z aktivnostmi na tehničnih pregledih. Na spletu poteka od časa objave – od 19.4.2020 od 13:00 dalje, na tehničnih pregledih pa od 4.5.2020 od 7.00 dalje. Nagradna igra traja do 31.7.2020 do 23.59. To je obdobje, v katerem lahko posameznik odda svojo prijavo za sodelovanje ter sodeluje na vse opisane načine.

3 ) Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe), s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejši od 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v podjetju Avtoline, zaposlenim povezanih podjetij z Avtoline, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Posameznik lahko sodeluje na sledeče načine:

1.) prijavi se na pristajalni spletni strani nagradne igre (do nje vodijo Fb oglasi ter povezava na spletni strani www.avtoline.si). S spletno oddajo obrazca se posameznik strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja.

S tem, ko izpolni prijavni obrazec, posameznik pridobi možnost prevzema 3 brezplačnih žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline. Na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi, prejme navodila, kako lahko pride do 3 brezplačnih žetonov.

2.) izpolni prijavni obrazec, ki ga prejme ob opravljeni storitvi na novih tehničnih pregledih v času trajanja nagradne igre.

3.) sodeluje v deljenju, všečkanju, komentiranju Fb oglasa, torej pri spodbujanju viralnosti Fb oglasa.

4.) posname fotografijo s Fb okvirjem v foto kotičku na sprejemu tehničnih pregledov, jo objavi na svojem profilu, označi z #avlinovitp in spodbuja viralnost svoje objave.

4 ) Nagradni sklad

Nagradni sklad v obliki storitev blagovnih znamk Avtoline vsebuje:

A) 50.000 brezplačnih žetonov (razdeljenih po 3 med uporabnike, ki se bodo prijavili v sodelovanje).

Nagrado A (3 žetone za pranje) prejmejo vsi, ki se v času trajanja nagradne igre prijavijo na sprejemu tehničnih pregledov oz. preko spletne strani www.avtoline.si ter opravijo storitev na tehničnih pregledih. Tisti, ki se prijavijo preko spletne strani, ob prijavi prejmejo kupon za tri žetone, ki jih prevzamejo takrat, ko opravijo storitev na tehničnih pregledih. Prejmejo jih tako, da dokažejo, da so se že prijavili za sodelovanje preko spleta (pokažejo natisnjeno elektronsko sporočilo ali sporočilo pokažejo na telefonu). Z eno prijavo posameznik 3 brezplačne žetone prejme le enkrat.

B) 1 x redni servis avtomobila (menjava olja in filtra) – glavna nagrada – podeljena v obliki darilnega bona na servisu Avtoline. Nagrado prejemnik izkoristi v obdobju 12 mesecev od prejema.

C) 1 x menjava pnevmatik – podeljena v obliki darilnega bona na servisu Avtoline. Nagrado prejemnik izkoristi v obdobju 12 mesecev od prejema.

D) moški ali ženski kolesarski dres Avtoline – podeljen po izbiri nagrajenca, v številki, ki je na zalogi. Ni nujno, da so v trenutku podeljevanja nagrade na zalogi vse številke moških in ženskih kolesarskih dresov.

E) 3 x polnjenje klime – podeljeno v obliki darilnega bona na servisu Avtoline. Nagrado prejemnik izkoristi v obdobju 12 mesecev od prejema.

F) 5 x 10 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline – nagrada je podeljena v obliki 10 virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2Wash, ki omogoča uporabo avtopralnice brez uporabe kovanih žetonov.

Nagrade niso zamenljive za gotovino.

5 ) Potek igre in žrebanje

Nagrado A prejmejo vsi, ki sodelujejo v nagradni igri na zgoraj opisan način in pod pogoji, navedenimi v točki 4.a.

V žrebanju za nagrade B, C, D posameznik sodeluje tako, da se prijavi na prijavnici na tehničnih pregledih ali s spletnim obrazcem. Naključno žrebanje se izvede elektronsko, med vsemi vpisanimi sodelujočimi v tabeli, s pomočjo orodja Random number picker.

Nagrada E se vsak tekoči mesec trajanja nagradne igre (maj, junij in julij 2020) podeli osebi, ki je s svojo, pod zgoraj navedenimi pogoji narejeno in objavljeno fotografijo, dosegla največjo viralnost oz. največje skupno število všečkov, komentarjev in deljenja objav.

V žrebanju za nagrado F posameznik sodeluje tako, da se prijavi k sodelovanju preko spleta oz. s prijavnico na tehničnih pregledih in obenem spodbuja viralnost oglasov na Facebooku (všečka, deli, komentira objavo, povabi prijatelje). Nagrajenec bo izžreban tako, da bo njegovo ime naključno izžrebano iz seznama sodelujočih (Fb comment picker).

Igra se izvaja po načelu naključnega žrebanja med vsemi, ki bodo sodelovali na te načine. Žrebanje bo izvedeno v dneh po zaključku akcije, najkasneje do 10.8.2020.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

Žrebanje bo izvedeno v prostorih podjetja Avtoline. Pri žrebanju bo prisotna 3-članska žirija, ki jo sestavljajo: direktor podjetja Avtoline, koordinator marketinške kampanje podjetja Avtoline ter zunanji član, predvidoma zaposleni podjetja. Po žrebanju bo komisija sestavila in podpisala zapisnik poteka žreba. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:

 • datum in kraj žrebanja,
 • število vseh izpolnjenih prijav za sodelovanje (elektronskih in fizičnih obrazcev)
 • nagrado, ime, priimek in elektronski naslov nagrajencev nagrade B
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani www.avtoline.si in Facebook strani Avtoline Krško najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer z imenom in priimkom.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila o prejemu nagrade ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Podjetje Avtoline bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6 ) Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so – ime, priimek ter veljaven elektronski naslov. Istočasno se udeleženec lahko prijavi tudi v Avtoline klub, v tem primeru se zbirajo podatki v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Avtoline kluba – ime,priimek, veljaven elektronski naslov, ulica, poštna številka in kraj. V primeru, da se udeleženec istočasno prijavi v Avtoline klub, zanj v vseh točkah veljajo Splošni pogoji poslovanja Avtoline kluba.

Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre ( v drugem primeru tudi za vse namene Avtoline kluba) in za namene neposrednega marketinga (vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge marketinške namene).

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega marketinga. Zahteva se pošlje pisno na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško ali elektronsko na info@avtoline.si. Najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega marketinga.

7 ) Odgovornost organizatorja

Organizator bo nagrado A v skladu s pravili izročil osebi, ki se bo prijavila k sodelovanju.

Organizator bo nagrado B, C, D in F v skladu s pravili izročil osebi, ki bo na zgoraj opisana načina izžrebana izmed vsemi sodelujočimi.

Organizator bo nagrado E v skladu s pravili izročil osebi, ki bo na Facebooku prejela največje skupno število všečkov, komentarjev in deljenj objave.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe/uživanja dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.

Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8 ) Splošno

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 19.4.2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na info@avtoline.si.

Krško, 19.4.2020

Slavko Hotko, direktor

Splošni pogoji nagradne igre ”Brezplačno pranje za dekleta”

1 ) Organizator nagradne igre

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Brezplačno pranje za dekleta!«

Organizator nagradne igre je Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem (v nadaljevanju Avtoline AP).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »Brezplačno pranje za dekleta!« (v nadaljevanju: nagradna igra). V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

2 ) Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 3.3.2020 od 12:00 do vključno 8.3.2020 do 18:00. To je obdobje, v katerem lahko posameznik odda svojo prijavo za sodelovanje ter spodbuja viralnost Fb oglasa. Prevzem nagrad je mogoč 8.3.2020 od 10. do 18. ure v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Krškem, Brežicah, Sevnici, Novem mestu in Šentjerneju.

3 ) Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo posameznice (fizične osebe) – osebe ženskega spola, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri ne sodelujejo osebe moškega spola, saj je nagradna igra namenjena promociji samopostrežne Avtopralnice Avtoline med ženskami. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim ženskam v družbi Avtoline AP, zaposlenim povezanih družb z Avtoline AP, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Posameznica lahko sodeluje na sledeče načine:

1.) prijavi se na pristajalni strani nagradne igre (do nje vodijo Fb oglasi ter povezava na spletni strani www.avtoline.si). S spletno oddajo obrazca se posameznica strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja.

S tem, ko izpolni prijavni obrazec, posameznica pridobi možnost prevzema 3 brezplačnih žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Krškem, Brežicah, Sevnici, Novem mestu in Šentjerneju. Na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi, prejme navodila, kako lahko pride do 3 brezplačnih žetonov.

2.) izpolni prijavni obrazec z nagradnim vprašanjem, ki ga prejme v katerikoli od zgoraj naštetih samopostrežnih Avtopralnic Avtoline na dan akcije.

3.) sodeluje v deljenju, všečkanju, komentiranju Fb oglasa, torej pri spodbujanju viralnosti oglasa.

4 ) Nagradni sklad

Nagradni sklad v obliki storitev blagovnih znamk Avtoline vsebuje:

A) 5000 brezplačnih žetonov (razdeljenih po 3 med uporabnice, ki se bodo prijavile v sodelovanje).

B) 5 x brezplačno pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline za 2 mesecev (oz. 20 žetonov)

C) brezplačna video serija z nasveti za pranje

D) 1000 x dišavic za avto.

Nagrade niso zamenljive za gotovino.

5 ) Potek igre in žrebanje

Nagrado A bodo prejele vse uporabnice, ki se bodo prijavile k sodelovanju preko spletne strani www.avtoline.si ali bodo izpolnile in oddale obrazec v eni izmed zgoraj naštetih samopostrežnih Avtopralnic Avtoline. Prevzele jo bodo lahko v eni izmed samopostrežnih Avtopralnic Avtoline s tem, da bodo dokazale, da so se prijavile za sodelovanje preko spleta (pokazale bodo natisnjeno elektronsko sporočilo ali sporočilo pokazale na telefonu) oziroma se bodo v času trajanja akcije prijavile v samopostrežni avtopralnici z izpolnjenim obrazcem. Prijavljena posameznica bo brezplačne žetone izkoristila takoj.  Z eno prijavo bo posameznica 3 brezplačne žetone prejela le enkrat, kar bodo preverjali svetovalci v pralnici s seznamom oddanih prijav. Poleg nagrade A bo vsaka posameznica prejela tudi nagrado D – dišavico za avto, do razdelitve zalog (1000 kom).

Nagrada B bo podeljena 5 krat v obliki 20 virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2wash, s katero je omogočeno plačevanje storitev v samopostrežni Avtopralnici Avtoline. V žrebanju za nagrado B posameznica sodeluje tako, da se prijavi k sodelovanju preko spleta oz. s prijavo na letaku v avtopralnici in obenem spodbuja viralnost oglasov na Facebooku (všečka, deli, komentira objavo, povabi prijatelje). Igra se izvaja po načelu naključnega žrebanja med vsemi, ki bodo sodelovali na te načine. Žrebanje bo izvedeno v dneh po zaključku akcije, najkasneje do 13.3.2020.

Nagrado C bo prejela vsaka posameznica, ki se bo prijavila k sodelovanju preko spleta ali preko izpolnjenega obrazca v avtopralnici. Nagrada je v obliki serije 5 video posnetkov z nasveti za najbolj učinkovito pranje avtomobila v samopostrežni Avtopralnici Avtoline, ki jih posameznica, ki sodeluje v nagradni igri, prejme na elektronski naslov, ki ga je vpisala ob prijavi.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenec za nagrado B bo izžreban tako, da bo njegovo ime naključno izžrebana iz seznama sodelujočih (Fb comment picker). Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

Žrebanje bo izvedeno v prostorih podjetja Avtoline AP. Pri žrebanju bo prisotna 3-članska žirija, ki jo sestavljajo: direktor podjetja Avtoline AP, zunanji izvajalec in koordinator marketinške kampanje podjetja Avtoline AP ter zunanji član, predvidoma zaposleni povezanega podjetja. Po žrebanju bo komisija sestavila in podpisala zapisnik poteka žreba. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:

 • datum in kraj žrebanja,
 • število vseh izpolnjenih prijav za sodelovanje (elektronskih in fizičnih obrazcev)
 • nagrado, ime, priimek in elektronski naslov nagrajencev nagrade B
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti ali po telefonu navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani www.avtoline.si in Facebook strani Avtopralnica Avtoline najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer z imenom in priimkom.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila o prejemu nagrade ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Podjetje Avtoline AP bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6 ) Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženka nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so – ime, priimek ter veljaven elektronski naslov.

Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega marketinga (vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge marketinške namene).

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega marketinga. Zahteva se pošlje pisno na naslov Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, Leskovec pri Krškem ali elektronsko na avtopralnica@avtoline.si. Najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega marketinga.

7 ) Odgovornost organizatorja

Organizator bo nagrado A, C  in D v skladu s pravili izročil osebi, ki se bo prijavila k sodelovanju.

Organizator bo nagrado B v skladu s pravili izročil osebi, ki bo izžrebana izmed vsemi prijavljenimi.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe/uživanja dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.

Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8 ) Splošno

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 3.3.2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline AP.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na avtopralnica@avtoline.si.

Leskovec pri Krškem, 3.3.2020

Slavko Hotko, direktor

Splošni pogoji nagradne igre ”Avtoline. 55 let. Ker rad vozim.”

1 ) Organizator nagradne igre

1.1. Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Avtoline. 55 let. Ker rad vozim.« Organizator nagradne igre je Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško (v nadaljevanju Avtoline).

1.2. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »Avtoline. 55 let. Ker rad vozim.« (v nadaljevanju: nagradna igra).  V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

2) Čas trajanja nagradne igre

2.1. Nagradna igra poteka 5 mesecev, od vključno 5.5.2019 od 00:00 do vključno 5.10.2019 do 24:00 oz. do končnega žrebanja, ki poteka tisti dan. To je obdobje, v katerem lahko posameznik odda svojo prijavo za sodelovanje ter sodeluje na ostale opisane načine.

2.2. Prevzem nagrad je mogoč najkasneje v 30 dneh po objavi nagrajencev na tehničnih pregledih Avtoline (Bohoričeva 10, v delovnem času), vnovčenje nagrad v obliki darilnih bonov za storitve pa je mogoče kot je zapisano na darilnem bonu (6 ali 12 mesecev).

3) Sodelovanje v nagradni igri

3.1. V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejši od 18 let.  V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi Avtoline, zaposlenim povezanih družb z Avtoline, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

3.2. Posameznik lahko sodeluje na sledeče načine:

a) prijavi se na pristajalni strani nagradne igre (do nje vodijo Fb oglasi ter povezava na spletni strani www.avtoline.si). S spletno oddajo obrazca se posameznik strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja.

b) izpolni prijavni obrazec, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih Avtoline (servis, tehnični pregledi, salon Škoda, salon Citroen, nadomestni deli Škoda, nadomestni deli Citroen).

V nagradno igro se na način a) ali b) vsak lahko prijavi samo enkrat.

c) sodeluje v deljenju, všečkanju, komentiranju Fb oglasov nagradne igre, torej pri spodbujanju viralnosti oglasov, oz. odgovori na tedensko nagradno vprašanje ali nagradni izziv na Facebook strani Avtoline Krško. Prijava v nagradno igro ni pogoj za sodelovanje pri tem načinu igre. V 5 mesecih oz. 25 tednih lahko kandidat sodeluje z deljenjem objav oz. s sodelovanjem pri nagradnih vprašanjih/izzivih vsak teden.

4) Nagradni sklad

Nagradni sklad v obliki storitev in izdelkov Avtoline ali partnerskih podjetij vsebuje 55 nagrad, ki so razdeljene na več sklopov in ciklov.

4.1. Za sodelovanje na način, opisan pod a) in b) je nagradni sklad 25 nagrad, ki se razdelijo v 5 mesečnih ciklih ter 5 velikih nagrad, ki se podelijo ob koncu nagradne igre. V vsakem mesečnem ciklu se podeli 5 nagrad – glavna nagrada meseca, ki je vsak mesec različna ter po 4 nagrade, ki se ponovijo skozi vseh 5 mesečnih ciklov. Vsak, ki se prijavi v nagradno igro, sodeluje v žrebanju za mesečne nagrade tistega meseca, v katerem je oddal prijavo.

4.1.1. Glavne nagrade meseca:

– nagrada meseca maja: 1x redni servis avtomobila na servisu Avtoline (osnovni servis, ki zajema menjavo olja, oljnega filtra in čepa oljnega korita; v obliki vrednostnega bona, veljavnega 1 leto od izdaje nagrade)

– nagrada meseca junija: 1 x vikend vožnja z novo Škodo Scala (v obliki vrednostnega bona, veljavnega 6 mesecev od izdaje nagrade; Škoda Scala, ki je v času prevzema na voljo v salonu Škoda kot testno vozilo)

– nagrada meseca julija: 1x vikend vožnja s Citroenom C5 Aircross (v obliki vrednostnega bona, veljavnega 6 mesecev od izdaje nagrade; Citroen C5 Aircross, ki je v času prevzema na voljo v salonu Citroen kot testno vozilo)

– nagrada meseca avgusta: 1x 55 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline (v obliki 55 virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2Wash za plačevanje pranja brez uporabe kovanih žetonov)

– nagrada meseca septembra: 1x tehnični pregled 2 osebnih vozil v družini (registriranih na imetnika, ki živita na istem stalnem naslovu) (v obliki vrednostnega bona, veljavnega 1 leto od izdaje nagrade).

4.1.2. Štiri nagrade, ki se podelijo vsak mesec:

– (5×2) x 1 Boom vikend na Kopah v poletni sezoni za 1 osebo (v obliki vrednostnega bona podjetja Vabo d.o.o., veljavnega 1 leto od izdaje nagrade)

– 5 x 1 polnjenje in dezinfekcija klimatske naprave avtomobila na servisu Avtoline (v obliki vrednostnega bona, veljavnega 6 mesecev od izdaje nagrade)

– 5 x 5 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline (v obliki 5 kovanih žetonov).

4.1.3. Vsi, ki so se prijavili v nagradno igro na način a) in b) ob koncu nagradne igre sodelujejo v velikem žrebanju za 5 velikih nagrad:

– glavna nagrada: 1 x kolo Škoda Cross 21” XL, v vrednosti 600 evrov

– 1 x kolesarski dres Avtoline

– 1x redni servis avtomobila na servisu Avtoline (osnovni servis, ki zajema menjavo olja, oljnega filtra in čepa oljnega korita; v obliki vrednostnega bona, veljavnega 1 leto od izdaje nagrade)

– 1 x menjava pnevmatik (storitev premontaže pnevmatik; v obliki vrednostnega bona, veljavnega 1 leto od izdaje nagrade)

– 1 x 55 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline (v obliki 55 virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2Wash za plačevanje pranja brez uporabe kovanih žetonov)

4.2. Za sodelovanje na način, opisan pod c) se podelijo tedenske nagrade, v 25 tedenskih ciklih. Prijava v nagradno igro (način a in b) ni pogoj za sodelovanje oz. prejem teh nagrad. Na ta način se podeli 25 nagrad:

– 5 x dežnik Avtoline

-5 x 5 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline

– 5 x bidon in sončna očala Avtoline

– 5x majica in dišava Avtoline

– 5x baterijski polnilec za telefon Avtoline.

Sklad 25 tedenskih nagrad se v teku trajanja nagradne igre lahko spremeni glede na razpoložljivost nagrad z nagradami primerljive vrednosti.

4.3. Nagrade niso zamenljive za gotovino in jih ni možno zamenjati. Fotografije nagrad, ki jih organizator uporablja za namene promocije nagradne igre so simbolične.

5) Potek igre in žrebanje

5.1. Igra se izvaja po načelu žrebanja, razdeljenega na 5 mesečnih krogov, 25 tedenskih krogov ter zaključni krog, na datume, navedene spodaj.

5.1.1. V mesečnih krogih od 1 do 5 se vsakokrat naključno izžreba 5 nagrajencev, ki prejmejo nagrade v tem vrstnem redu:

– dobitnik »glavne nagrade meseca«,

– 2 dobitnika »vikend paketa na Kopah«,

– dobitnik »polnjenje in dezinfikacije klimatske naprave avtomobila«

– dobitnik »5 žetonov za pranje vozila v samopostrežni Avtopralnici Avtoline«.

Krog nagradne igre se začne 5. v mesecu in zaključi 4. v naslednjem mesecu, datumi žrebanj vsakega kroga so naslednji:

 • maj 2019 / žreb: 5.6. 2019
 • junij 2019/ žreb: 5.7.2019
 • julij 2019 / žreb: 5.8.2019
 • avgust 2019 / žreb: 5.9. 2019
 • september 2019 / žreb: 5.10.2019

Nagrajenci znotraj posameznega kroga so v nadaljevanju izločeni iz nadaljnjih žrebanj nagrad meseca.

5.1.2. Prijave za zaključno žrebanje se zbirajo vse do 4.11.2019. V zaključnem žrebanju sodelujejo vsi, ki so se v 6 mesecih prijavili k sodelovanju, torej tudi tisti, ki so že sodelovali v mesečnih žrebanjih. Iz zaključnega žrebanja so izločeni samo prejemniki mesečnih nagrad. Izmed vseh se naključno izžreba 5 nagrajencev, ki prejmejo nagrade v tem vrstnem redu:

 • 1 x 55 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline
 • 1 x menjava pnevmatik
 • 1x redni servis avtomobila na servisu Avtoline
 • 1 x kolesarski dres Avtoline
 • dobitnik »glavne nagrade – kolesa Škoda Cross 21” XL«.

5.1.3. V tedenskih krogih 1 do 25 se naključno izžreba nekoga, ki je v minulem tednu sodeloval na Faecebooku na način, opisan pod točko 3.c).

Tedenski krog nagradne igre se začne vsak ponedeljek v obdobju trajanja nagradne igre in zaključi vsako nedeljo v obdobju trajanja nagradne igre. Prvi krog traja od 6.5.2019 do 12.5.2019, 25. krog traja od 30.9.2019 do 5.10.2019. Krogi 2 do 24 trajajo na podoben način od tedna 20 do tedna 46 v letu 2019. V primeru, da se kak teden tedenski izziv ne izvede, se lahko v naslednjem izvedeta dva izziva ali pa se izvajanje tedenskih izzivov pomakne za teden naprej.

Žrebanje se izvede in objavi najkasneje v 3 dneh po zaključku tedenskega kroga.

5.2. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci bodo izžrebani tako, da bodo njihova imena naključno izžrebana iz seznama sodelujočih (uporaba aplikacije Pick random number; – žreba se zaporedna številka sodelujočega, pridobljena po času zbrane prijave). Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

5.3. Žrebanje bo izvedeno v prostorih podjetja Avtoline. Pri žrebanju 5 mesečnih nagrad in 5 velikih nagrad bo prisotna 3-članska žirija, ki jo sestavljajo: direktor podjetja Avtoline, vodja nagradne igre ter zaposleni podjetja Avtoline. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:

 • datum in kraj žrebanja,
 • število vseh izpolnjenih prijav za sodelovanje (elektronskih in fizičnih obrazcev)
 • nagrado, ime, priimek in elektronski naslov nagrajencev nagrade
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju

Žrebanje 25 tedenskih nagrad bo izvedeno v prostorih podjetja Avtoline, izvede ga vodja nagradne igre, ki beleži tedenske nagrajence na skupni zapisnik o žrebanju 25 tedenskih nagrad.

5.4. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti, ki so jo navedli ob prijavi, v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci bodo z imenom in priimkom objavljeni na spletni strani www.avtoline.si in Facebook strani Avtoline Krško najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja.

5.4.1 V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila o prejemu nagrade ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

5.4.2. Podjetje Avtoline bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6) Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

6.1. Vrste podatkov in nameni njihove uporabe

6.1.1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR (Evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so – ime, priimek ter veljaven elektronski naslov.

6.1.2. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče le pod pogojem, da je prijavitelj podjetju Avtoline na prijavnici k tem Splošnim pogojem, s katero je z Avtoline sklenil pogodbo o sodelovanju v nagradni igri, posredoval točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

6.1.3. Pri posredovanju podatkov za sodelovanje v nagradni igri ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov. Posamezen elektronski naslov se v bazi sodelujočih v nagradni igri lahko vodi le pri eni osebi. Avtoline te podatke potrebuje za komuniciranje z vsemi, ki sodelujejo v nagradni igri in za pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti prilagojenih regiji prebivanja konkretnega člana kluba.

6.1.4. Avtoline te podatke potrebuje, da:

 • sodelujočim v nagradni igri zagotavlja pridobitev nagrad v skladu 3.,4. in 5. točko teh pogojev
 • sodelujoče v nagradni igri obvešča o tedenskih izzivih nagradne igre, jih spodbuja k nadaljnjemu sodelovanju in deljenju na družbenih omrežjih, obvešča o rezultatih žrebanj ter novih ciklih podeljevanja nagrad.
 • obvešča jih o novostih ter o posebnih ponudbah, ugodnostih in kuponih ter jim pošilja vsebinske članke, vezane na posebne ponudbe
 • analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev (v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki);
 • občasno pozove sodelujoče k prostovoljni izpolnitvi anket o zadovoljstvu z nagradno igro, uporabniški izkušnji na prodajnih mestih ali posameznih kupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah.

6.2. Pravica do ugovora

6.2.1. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov iz 6.1.4. točke teh Splošnih pogojev za namen posredovanja ponudb in ugodnosti. S tem, ko sodelujoči ugovarja obdelavi osebnih podatkov obenem izstopi iz nagradne igre in ni vključen v nobenega od ciklov žrebanja.

6.2.2. Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

– z obrazcem Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na prijavnih mestih,

– pisno na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško,

– pisno po elektronski pošti na naslov: info@avtoline.si.

6.2.3. Avtoline bo v primeru ugovora iz 6.2.1. točke teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev sodelujočega, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo prijavljeni kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

6.3. Spreminjanje podatkov

6.3.1. V primeru, da se pri prijavljenemu podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. prek spletnega obrazca v zvezi s prijavo v nagradno igro, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

6.3.2 Sodelujoči v nagradni igri spremembo sporoči na izpolnjenem in podpisanem obrazcu Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško.

6.3.3. Avtoline bo spremembo podatkov, posredovanih preko prijavnih mest ali po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema obrazca o spremembi.

6.3.4 . Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju sodelujočega v nagradni igri.

6.4. Uporabniki osebnih podatkov

Avtoline osebnih podatkov članov Avtoline kluba ne posreduje tretjim osebam, razen:

-zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Avtoline (npr. marketinški CRM sistemi, sistemi za pošiljanje e-sporočil in avtomatizacijo)

– državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;

če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom sodelujočega v nagradni igri.

6.5. Rok hrambe osebnih podatkov

Avtoline bo osebne podatke sodelujočega v nagradni igri hranil toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (sodelovanje v nagradni igri ter obveščanje o aktualnih ponudbah, akcijah, nasvetih), oz. dokler prijavljeni ne prekliče sodelovanja; v primeru preklica sodelovanja s strani Avtoline pa še 5 let od preklica.

6.6. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

6.6.1. Prijavljeni v nagradno igro ima pravico, da pisno na sedež podjetja Avtoline d.o.o., Avtoline klub, Bohoričeva 10, 8270 Krško, ali po e-pošti na naslov: info@avtoline.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

6.6.2. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 7.3. točko teh Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s 7.5. točko teh Splošnih pogojev.

7) Odgovornost organizatorja

7.1. Organizator bo nagrade v skladu s pravili izročil osebam, ki se bodo prijavile k sodelovanju na opisane načine in bodo izžrebane na opisane načine.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

7.2. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

– za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;

– v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.

– v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

– za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.

– za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

7.3. Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

7.4. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence.  Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8) Splošno

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5.5.2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na info@avtoline.si.

V Krškem, 30.4. 2019

Slavko Hotko, direktor

Splošni pogoji nagradne igre ”Samopostrežna Avtopralnica Avtoline prihaja v Šentjernej”

1 ) Organizator nagradne igre

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Samopostrežna Avtopralnica Avtoline prihaja v Šentjernej!«

Organizator nagradne igre je Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem (v nadaljevanju Avtoline AP).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »Samopostrežna Avtopralnica Avtoline prihaja v Šentjernej!« (v nadaljevanju: nagradna igra). V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

2 ) Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 13.4.2019 od 00:00 do vključno 21.4. 2019 do 22:00. To je obdobje, v katerem lahko posameznik odda svojo prijavo za sodelovanje ter spodbuja viralnost Fb oglasa. Prevzem nagrad je mogoč od 18.4.2019 do 28.4.2018 od 10. do 18. ure v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Šentjerneju.

3 ) Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi Avtoline AP, zaposlenim povezanih družb z Avtoline AP, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Posameznik lahko sodeluje na sledeče načine:

1.) prijavi se na pristajalni strani nagradne igre (do nje vodijo Fb oglasi ter povezava na spletni strani www.avtoline.si). S spletno oddajo obrazca se posameznik strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja.

S tem, ko izpolni prijavni obrazec, posameznik pridobi možnost prevzema 3 brezplačnih žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Šentjerneju. Na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi, prejme navodila, kako lahko pride do 3 brezplačnih žetonov.

2.) izpolni prijavni obrazec z nagradnim vprašanjem, ki ga je prejel po pošti v obliki nenaslovljene neposredne pošte ali ga prejme v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Šentjerneju na dan otvoritve.

3.) sodeluje v deljenju, všečkanju, komentiranju Fb oglasa, torej pri spodbujanju viralnosti oglasa.

4 ) Nagradni sklad

Nagradni sklad v obliki storitev blagovnih znamk Avtoline vsebuje:

A) 5000 brezplačnih žetonov (razdeljenih po 3 med uporabnike, ki se bodo prijavili v sodelovanje).

B) 3 x brezplačno pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline za 6 mesecev (oz. 60 žetonov)

C) brezplačna video serija z nasveti za pranje.

Nagrade niso zamenljive za gotovino.

5 ) Potek igre in žrebanje

Nagrado A bodo prejeli vsi uporabniki, ki se bodo prijavili k sodelovanju preko spletne strani www.avtoline.si ali bodo izpolnili in oddali obrazec v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Šentjerneju. Prevzeli jo bodo lahko v samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Šentjerneju s tem, da bodo dokazali, da so se prijavili za sodelovanje preko spleta (pokazali bodo natisnjeno elektronsko sporočilo ali ga pokazali na telefonu) oziroma se bodo v času trajanja akcije prijavili v pralnici v Šentjerneju z izpolnjenim obrazcem. Prijavljeni posameznik bo brezplačne žetone izkoristil takoj.  Z eno prijavo bo posameznik lahko brezplačna žetona prejel le enkrat, kar bodo preverjali svetovalci v pralnici s seznamom oddanih prijav.

Nagrada B bo podeljena v obliki 3 voučerjev za 60 virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2wash, s katero je omogočeno plačevanje storitev v samopostrežni Avtopralnici Avtoline. V žrebanju za nagrado B posameznik sodeluje tako, da se prijavi k sodelovanju preko spleta oz. prijavo na letaku v pralnici in obenem spodbuja viralnost oglasov na Facebooku (všečka, deli, komentira objavo, povabi prijatelje). Igra se izvaja po načelu žrebanja med vsemi, ki bodo sodelovali na te načine. Žrebanje bo izvedeno konec meseca aprila 2019.

Nagrado C bo prejel vsak posameznik, ki se bo prijavil k sodelovanju preko spleta ali preko izpolnjenega obrazca v avtopralnici. Nagrada je v obliki serije 5 video posnetkov z nasveti za najbolj učinkovito pranje avtomobila v samopostrežni Avtopralnici Avtoline, ki jih vsak, ki sodeluje v nagradni igri, prejme na elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenec za nagrado B bo izžreban tako, da bo njegovo ime naključno izžrebana iz seznama sodelujočih. Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

Žrebanje bo izvedeno v prostorih podjetja Avtoline AP. Pri žrebanju bo prisotna 3-članska žirija, ki jo sestavljajo: direktor podjetja Avtoline AP, zunanji izvajalec in koordinator marketinške kampanje podjetja Avtoline AP ter zunanji član, predvidoma zaposleni povezanega podjetja. Po žrebanju bo komisija sestavila in podpisala zapisnik poteka žreba. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:

 • datum in kraj žrebanja,
 • število vseh izpolnjenih prijav za sodelovanje (elektronskih in fizičnih obrazcev)
 • nagrado, ime, priimek in elektronski naslov nagrajencev nagrade B
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti ali po telefonu navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani www.avtoline.si in Facebook strani Avtopralnica Avtoline najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer z imenom in priimkom.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila o prejemu nagrade ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Podjetje Avtoline AP bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6 ) Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so – ime, priimek ter veljaven elektronski naslov.

Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega marketinga (vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge marketinške namene).

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega marketinga. Zahteva se pošlje pisno na naslov Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, Leskovec pri Krškem ali elektronsko na avtopralnica@avtoline.si. Najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega marketinga.

7 ) Odgovornost organizatorja

Organizator bo nagrado A in C v skladu s pravili izročil osebi, ki se bo prijavila k sodelovanju.

Organizator bo nagrado B v skladu s pravili izročil osebi, ki bo izžrebana izmed vsemi prijavljenimi.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe/uživanja dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.

Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8 ) Splošno

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 13.4.2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline AP.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na avtopralnica@avtoline.si.

V Krškem, 12.4. 2019

Slavko Hotko, direktor

Splošni pogoji nagradne igre ”Naj selfi v samopostrežni Avtopralnici Avtoline”

1 ) Organizator nagradne igre

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »NAJ SELFI V SAMOPOSTREŽNI AVTOPRALNICI AVTOLINE« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem. (v nadaljevanju Avtoline AP).

2 ) Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od objave (14.12.2018) do vključno 31.12.2018 ob 23.59.  Organizator lahko nagradno igro prekine in jo po določenem času ponovno vzpostavi ali jo iz različnih razlogov podaljša.

3 ) Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.  V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi Avtoline AP, zaposlenim povezanih družb z Avtoline AP, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Posameznik lahko v nagradi igri sodeluje preko prijave na spletni strani www.avtoline.si in sicer tako, da objavi fotografijo iz samopostrežne Avtopralnice Avtoline, izpolni obrazec z osebnimi podatki (ime ter veljaven elektronski naslov), in se strinja s Splošnimi pogoji nagradne igre, objavljene na spletni strani.

4 ) Nagradni sklad

Nagradni sklad je sestavljen iz 5 nagrad:

 1. nagrada – »3 mesece brezplačnega pranja« oz. 30 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline
 2. in 3. nagrada – 10 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline
 3. nagrada – dežnik Avtoline
 4. nagrada – majica Avtoline

1., 2. in 3. nagrada so podeljene v obliki virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2Wash za plačevanje pranja brez uporabe kovanih žetonov. V izjemnem primeru, ko nagrajenec ne uporablja aplikacij oz. pametnega telefona, se mu lahko podelijo tudi žetoni v kovani obliki.

Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati.

Za prevzem virtualnih žetonov nagrajenec prejme elektronsko sporočilo z vsemi navodili, kako si naloži aplikacijo in kako prejme žetone. V primeru nagrade v obliki kovanih žetonov jo lahko prevzame po dogovoru na katerikoli lokaciji podjetja Avtoline AP d.o.o. ali Avtoline d.o.o. (Tehnični pregledi). V tem primeru prevzem nagrade nagrajenec potrdi s podpisom izjave o prevzemu.

5 ) Potek igre in glasovanje

Igra se izvaja po načelu glasovanja, v sistemu za glasovanje, ki je preko vtičnika nameščen na spletni strani. Za vsako fotografijo, ki jo posameznik objavi na spletni strani www.avtoline.si je mogoče glasovati v skladu s tehničnimi nastavitvami tega vmesnika.

Glasuje se tako, da se posameznik na ekranu postavi na fotografijo in klikne na srček. Posameznik (ki je prepoznan z IP naslovom) lahko glasuje za največ 3 fotografije na dan, vendar lahko za eno fotografijo v enem dnevu  odda samo en glas. V celotnem tekmovanju lahko posameznik skupno odda največ 12 glasov. Zato igra poteka na način, da posameznik k sodelovanju povabi svoje prijatelje – preko deljenja svoje fotografije na družbenih omrežjih.

Igra se avtomatsko zaključi 31.12.2018 ob 23.59, ko sistem sam zaključi igro in objavi zmagovalce. Zmagovalec in prejemnik 1. nagrade je oseba, ki je objavila fotografijo, ki je zbrala največ glasov. Enako se razvrstijo naslednje nagrade do 5. mesta.

Rezultati glasovanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Splošnimi pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti, na naslov, ki so ga navedli ob prijavi, v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po zaključku igre. Organizator v e-pošti navede nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci so objavljeni tudi na spletni strani www.avtoline.si in/ali Facebook strani podjetja najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer z imenom, ki so ga navedli ob prijavi.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila o prejemu nagrade ne odzove, se šteje, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Družba Avtoline AP bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunala in plačala akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6 ) Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so: – ime, veljaven elektronski naslov  ter posredovana fotografija.

Posameznik, ki objavi svojo fotografijo, dovoljuje organizatorju, da fotografijo uporablja v promocijske namene te nagradne igre oz. promocije svojih storitev.

Podatke (ime in veljaven elektronski naslov) bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega marketinga (statistične obdelave podatkov, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter strokovnih nasvetih za uporabo samopostrežne Avtopralnice Avtoline in učinkovito vzdrževanje avtomobila). Posamezniki prejemajo sporočila po elektronski pošti, v katerih so splošna obvestila, strokovni nasveti, posebne ponudbe, kuponi ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti.

Posameznik lahko odjavi prejemanje sporočil po elektronski pošti tako, da sledi povezavi, zapisani na dnu prejetega sporočila ali tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov avtopralnica@avtoline.si. V primeru odjave od prejemanja sporočil po elektronski pošti prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.

Sistem pošiljanja e-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv. Avtoline AP ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen marketinga. Zahteva se pošlje pisno na naslov Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem ali elektronsko na avtopralnica@avtoline.si. V sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega marketinga.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov Splošnih pogojev za namen posredovanja ponudb, ugodnosti in strokovnih nasvetov.

Posameznik lahko obdelavi ugovarja:

– pisno na naslov Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem

– pisno po elektronski pošti na naslov: avtopralnica@avtoline.si.

Organizator osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen, če je to potrebno za namen izvajanja nagradne igre, in sicer:

–              zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Avtoline AP (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, marketinški CRM sistemi, sistemi za pošiljanje e-sporočil in avtomatizacijo)

–              državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;

–              če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom posameznika.

Avtoline bo osebne podatke posameznikov hranil toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (nagradna igra, prejemanje ekskluzivnih ponudb in nasvetov), torej dokler član ne odstopi od sodelovanja.

Posameznik ima pravico, da pisno na sedež podjetja Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem, ali po e-pošti na naslov: avtopralnica@avtoline.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

7 ) Odgovornost organizatorja

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na spletnem obrazcu.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.
 • v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže ali glasovalnim sistemom
 • za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.
 • za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence.  Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8 ) Splošno

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 14.12.2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline AP .

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na avtopralnica@avtoline.si.

Morebitne spore med imetnikom in organizatorjem rešuje pristojno sodišče v Krškem.

V Krškem, 12.12. 2018

Slavko Hotko, direktor

9 ) Dopolnitev Splošnih pogojev nagradne igre Naj selfi v samopostrežni Avtopralnici Avtoline

 1. Organizator podaljšuje trajanje nagradne igre do 10.januarja 2019 do 23.59 ure. Vsi ostali pogoji igre ostajajo nespremenjeni.

V Krškem, 3.1.2019

Slavko Hotko, direktor

Splošni pogoji nagradne igre ”Želite 3 krat oprati svoj avto brezplačno?”

1 ) Organizator nagradne igre

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Želite 3krat opravi svoj avto brezplačno?« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, Leskovec pri Krškem, (v nadaljevanju Avtoline AP).

2 ) Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 1.9.2018 od 00:00 do preklica. Organizator lahko nagradno igro prekine in jo po določenem času ponovno vzpostavi.

3 ) Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.  V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi Avtoline AP, zaposlenim povezanih družb z Avtoline, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V njej lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Posamezniki lahko sodelujejo preko prijave na spletni strani www.avtoline.si in sicer tako, odgovori na zastavljeno nagradno vprašanje, izpolni obrazec z osebnimi podatki (ime ter veljaven elektronski naslov), se strinja s Splošnimi pogoji nagradne igre, objavljene na spletni strani, ter potrdi registracijo z uporabo e-pošte.

Posamezniki, ki se prijavijo v nagradno igro, sodelujejo v žrebanju. 5. v mesecu se izmed izpolnjenimi obrazci preteklega meseca izžreba tri posameznike, ki prejmejo nagrado.

4 ) Nagradni sklad

Nagradni sklad v obliki storitev Avtoline AP vsak mesec vsebuje 3x 10 žetonov za pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline.

Nagrada je podeljeni v obliki virtualnih žetonov v aplikaciji Ready2Wash za plačevanje pranja brez uporabe kovanih žetonov. V izjemnem primeru, ko nagrajenec ne uporablja aplikacij oz. pametnega telefona, se mu lahko podelijo tudi žetoni v kovani obliki.

Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati.

Za prevzem virtualnih žetonov nagrajenec prejme elektronsko sporočilo z vsemi navodili, kako si naloži aplikacijo in kako prejme žetone. V primeru nagrade v obliki kovanih žetonov jo lahko prevzame po dogovoru na katerikoli lokaciji podjetja Avtoline AP d.o.o. ali Avtoline d.o.o. (Tehnični pregledi). V tem primeru prevzem nagrade nagrajenec potrdi s podpisom izjave o prevzemu.

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, prejme ekskluziven paket nasvetov in ugodnosti za popolno vzdrževanje avtomobila, ki jih prejema nekajkrat na mesec na elektronski naslov, naveden ob prijavi.

5 ) Potek igre in žrebanje

Igra se izvaja po načelu žrebanja, razdeljena je v mesečne kroge. Vsak mesec se vsakokrat naključno izžreba tri nagrajence za prejem 3 enakovrednih nagrad.

Krog nagradne igre se začne 1. in zaključi zadnjega v mesecu, datumi žrebanj vsakega kroga so 5. v mesecu oz. prvi naslednji delovni dan, če je 5. v mesecu sobota, nedelja ali praznik.

Nagrajenci znotraj posameznega kroga so v nadaljevanju izločeni iz nadaljnjih žrebanj.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci so izžrebani naključno iz seznama prijavljenih. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Splošnimi pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

Pri žrebanju je prisotna 3-članska komisija, po vsakem žrebanju komisija sestavi in podpiše zapisnik poteka žreba. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:

 • datum in kraj žrebanja,
 • število vseh prijav v nagradno igro preteklega meseca
 • nagrado, ime in elektronski naslov nagrajencev,
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.

Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti, na naslov, ki so ga navedli ob prijavi, v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator v e-pošti navede nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.avtoline.si in/ali Facebook strani podjetja najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer z imenom, ki so ga navedli ob prijavi.

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku trideset (30) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila o prejemu nagrade ne odzove, se šteje, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Družba Avtoline AP bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunala in plačala akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6 ) Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so: – ime ter veljaven elektronski naslov.

Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega marketinga (statistične obdelave podatkov, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter strokovnih nasvetih za uporabo samopostrežne Avtopralnice Avtoline in učinkovito vzdrževanje avtomobila). Posamezniki prejemajo sporočila po elektronski pošti, v katerih so splošna obvestila, strokovni nasveti, posebne ponudbe, kuponi ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti.

Posameznik lahko odjavi prejemanje sporočil po elektronski pošti tako, da sledi povezavi, zapisani na dnu prejetega sporočila ali tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov avtopralnica@avtoline.si. V primeru odjave od prejemanja sporočil po elektronski pošti prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.

Sistem pošiljanja e-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv. Avtoline AP ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen marketinga. Zahteva se pošlje pisno na naslov Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem ali elektronsko na avtopralnica@avtoline.si. V sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega marketinga.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov Splošnih pogojev za namen posredovanja ponudb, ugodnosti in strokovnih nasvetov.

Posameznik lahko obdelavi ugovarja:

 • pisno na naslov Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem
 • pisno po elektronski pošti na naslov: avtopralnica@avtoline.si.

Organizator osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen, če je to potrebno za namen izvajanja nagradne igre, in sicer:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Avtoline AP (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, marketinški CRM sistemi, sistemi za pošiljanje e-sporočil in avtomatizacijo)
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom posameznika.

Avtoline bo osebne podatke posameznikov hranil toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (nagradna igra, prejemanje ekskluzivnih ponudb in nasvetov), torej dokler član ne odstopi od sodelovanja.

Posameznik ima pravico, da pisno na sedež podjetja Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem, ali po e-pošti na naslov: avtopralnica@avtoline.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

7 ) Odgovornost organizatorja

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na spletnem obrazcu. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.avtoline.si.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
 • v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.
 • v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
 • za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani.
 • za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence.  Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8 ) Splošno

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1.9.2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.avtoline.si ali v podjetju Avtoline AP .

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.avtoline.si ali s poslanim elektronskim sporočilom na avtopralnica@avtoline.si.

Morebitne spore med imetnikom in organizatorjem rešuje pristojno sodišče v Krškem.

V Krškem, 29. 08. 2018

Slavko Hotko, direktor